बंद

तहसील

अनु तहसीलचे नाव
 १ तुमसर
 २ मोहाडी
 ३ भंडारा
 ४ पवनी
साकोली
 ६ लाखनी
 ७ लाखांदूर