बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा धारकांची प्रतीक्षा सुची २०२३

अनुकंपा धारकांची प्रतीक्षा सुची २०२३

13/04/2023 31/05/2023 पहा (4 MB)
साकोली कोतवाल पदभरती 2023 लेखी परीक्षा मध्ये प्राप्त गुणांची यादी

साकोली कोतवाल पदभरती 2023 लेखी परीक्षा मध्ये प्राप्त गुणांची यादी

21/05/2023 31/05/2023 पहा (3 MB)
भुसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19ची अधिसूचनामा निम्न चुलबंद डावा कालवा मध्यम प्रकल्प विभाग गोदिंया गाव-महालगांव

भुसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19ची अधिसूचनामा

निम्न चुलबंद डावा कालवा मध्यम प्रकल्प विभाग गोदिंया गाव-महालगांव

27/04/2023 27/05/2023 पहा (2 MB)
फेरनिविदा- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

फेरनिविदा- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

18/05/2023 26/05/2023 पहा (512 KB)
साकोली उपविभाग पोलीस पाटील पदभरती परीक्षा 2023 निकाल

साकोली उपविभाग पोलीस पाटील पदभरती परीक्षा 2023 निकाल

23/04/2023 23/05/2023 पहा (539 KB)
रेती डेपो ई-निविदा पूर्व बैठक मिनिटे
रेती डेपो ई-निविदा पूर्व बैठक मिनिटे
02/05/2023 23/05/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरतांना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्कअधिनियम, 2013 अन्वयेकलम19चीअधिसूचनामा. गोसेखुर्द डावा कालवा विभाग वाही (पवनी) गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी (भंडारा) गाव-सरांडी/बु., भागडी, कवडसी

भुसंपादन, पुनर्वसनवपुनर्वसाहतकरतांनाउचितभरपाईमिळण्याचाआणिपारदर्शकतेचाहक्कअधिनियम, 2013 अन्वयेकलम19चीअधिसूचनामा. गोसेखुर्द डावा कालवा विभाग वाही (पवनी) गोसीखुर्द नेरला उपसा सिंचन विभाग आंबाडी (भंडारा) गाव-सरांडी/बु., भागडी, कवडसी

17/04/2023 17/05/2023 पहा (1 MB)
मुदतवाढ- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

मुदतवाढ- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

08/05/2023 15/05/2023 पहा (2 MB)
भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 (1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत प्र.क्र.10/एलक्युएन-2022-2023 मौजा- खैरी ता. भंडारा जिल्हा- भंडारा.

 भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 (1) खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याबाबत प्र.क्र.10/एलक्युएन-2022-2023 मौजा- खैरी ता. भंडारा  जिल्हा- भंडारा.

25/04/2023 10/05/2023 पहा (2 MB)
पोलीस पाटील भरती साकोली उपविभाग अंतिम गुणतालीका तालुका लाखांदुर

अंतिम गुणतालीका तालुका लाखांदुर

26/04/2023 10/05/2023 पहा (3 MB)