बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

17/03/2023 24/03/2023 पहा (187 KB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर अशासकिय सदस्यांच्या नियुक्ती बाबतची

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर अशासकिय सदस्यांच्या नियुक्ती बाबतची

16/02/2023 17/03/2023 पहा (424 KB)
भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा – किन्ही, तालुका – लाखांदुर, जिल्हा – भंडारा

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम -2013 अन्वये कलम-11(1) खालील अधिसुचना
भु. क्र. 01/एलक्युएन/2022-23 मौजा – किन्ही, तालुका – लाखांदुर, जिल्हा – भंडारा

17/02/2023 17/03/2023 पहा (2 MB)
लोक अभिरक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, वाशिम करिता जाहिरात

लोक अभिरक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, वाशिम करिता जाहिरात

09/03/2023 17/03/2023 पहा (2 MB)
ई – ऑफिस या संगणिकीय प्रणालीचा वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेले साहित्य संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदिची प्रक्रियाकरिता GEM वर Bid करण्याबाबत जाहिरात

ई – ऑफिस या संगणिकीय प्रणालीचा वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेले साहित्य संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदिची प्रक्रियाकरिता GEM वर Bid करण्याबाबत जाहिरात

15/02/2023 15/03/2023 पहा (488 KB)
भाडेतत्वावर वाहन पुरवण्याबाबत

भाडेतत्वावर वाहन पुरवण्याबाबत

28/02/2023 10/03/2023 पहा (635 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

03/03/2023 10/03/2023 पहा (444 KB)
भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा २०१३ मध्ये योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा अधिकार. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०७/एलक्यूएन/२०२२-२०२३ मौजा. पिंपळगाव ता. मोहाडी जि. भंडारा

भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा २०१३ मध्ये योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा अधिकार. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०७/एलक्यूएन/२०२२-२०२३ मौजा. पिंपळगाव ता. मोहाडी जि. भंडारा

22/02/2023 08/03/2023 पहा (605 KB)
सी. सी. टी.व्ही जाहिरात

सी. सी. टी.व्ही जाहिरात

27/02/2023 05/03/2023 पहा (876 KB)
जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

23/02/2023 02/03/2023 पहा (1 MB)