बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
फेरनिविदा- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

फेरनिविदा- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

18/05/2023 26/05/2023 पहा (512 KB)
रेती डेपो ई-निविदा पूर्व बैठक मिनिटे
रेती डेपो ई-निविदा पूर्व बैठक मिनिटे
02/05/2023 23/05/2023 पहा (1 MB)
मुदतवाढ- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

मुदतवाढ- सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

08/05/2023 15/05/2023 पहा (2 MB)
सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

सन 2022-2023 या वर्षाकरीता वाळू गटातुन वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यत वाहतुक, डेपोनिर्मीती  व व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-निविदा

28/04/2023 09/05/2023 पहा (1 MB) sand depo adv 2023 detail (329 KB)
सन 2022-2023 साठी जिल्हयातील सर्व बांधकाम योग्य वाळूगटांतून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा. दि. 02.05.2023 रोजी दुपारी 01.00 वाजता* झूमच्या माध्यमातून इच्छुक निविदा धारकांकरीता Online प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येत आहे. सदर प्रशिक्षणाकरीता व शंकांचे निरसन करण्याकरीता इच्छुक निविदा धारकांना Online प्रशिक्षणार्थ सहभाग घेण्याकरीता आवाहन करण्यात येत आहे.

सन 2022-2023 साठी जिल्हयातील सर्व बांधकाम योग्य वाळूगटांतून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मीती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा. दि. 02.05.2023 रोजी दुपारी 01.00 वाजता* झूमच्या माध्यमातून इच्छुक निविदा धारकांकरीता Online प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येत आहे. सदर प्रशिक्षणाकरीता व शंकांचे निरसन करण्याकरीता इच्छुक निविदा धारकांना Online प्रशिक्षणार्थ सहभाग घेण्याकरीता आवाहन करण्यात येत आहे.

Meeting ID: 676 334 3988
Passcode: coll123

02/05/2023 02/05/2023 पहा (1 MB)
दरपत्रक

दरपत्रक

25/04/2023 27/04/2023 पहा (746 KB)
दरपत्रकाद्वारे हमाल पुरविण्याबाबत

दरपत्रकाद्वारे हमाल पुरविण्याबाबत

10/04/2023 18/04/2023 पहा (166 KB)
भाडेतत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत पहिली मुदतवाढ

भाडेतत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत पहिली मुदतवाढ

28/03/2023 10/04/2023 पहा (638 KB)
ई – ऑफिस या संगणिकीय प्रणालीचा वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेले साहित्य संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदिची प्रक्रियाकरिता GEM वर Bid करण्याबाबत जाहिरात

ई – ऑफिस या संगणिकीय प्रणालीचा वापर करण्याकरिता आवश्यक असलेले साहित्य संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदिची प्रक्रियाकरिता GEM वर Bid करण्याबाबत जाहिरात

15/02/2023 15/03/2023 पहा (488 KB)
भाडेतत्वावर वाहन पुरवण्याबाबत

भाडेतत्वावर वाहन पुरवण्याबाबत

28/02/2023 10/03/2023 पहा (635 KB)