बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका साकोली

मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका साकोली

23/04/2023 25/04/2023 पहा (468 KB)
मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका लाखांदूर

मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका लाखांदूर

23/04/2023 25/04/2023 पहा (333 KB)
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएसया पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक २८ मार्च, २०२३. Walk In Interview दिनांक०६ एप्रिल २०२३.

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएसया पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक २८ मार्च, २०२३.
Walk In Interview दिनांक०६ एप्रिल २०२३.

28/03/2023 15/04/2023 पहा (6 MB)
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरती जाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसार प्रतिक्षा यादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवज तपासणीकरण्या करीता बोलविण्यातआलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च, २०२३

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिकदस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च, २०२३

02/03/2023 31/03/2023 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी नुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च,२०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी नुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च,२०२३

02/03/2023 31/03/2023 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० मार्च, २०२३.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० मार्च, २०२३.

08/03/2023 31/03/2023 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता नुसार प्रवर्ग निहाय उमेदवाराचीनिवड यादी दिनांक १६ मार्च, २०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता नुसार प्रवर्ग निहाय उमेदवाराचीनिवड यादी दिनांक १६ मार्च, २०२३

16/03/2023 31/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

17/03/2023 24/03/2023 पहा (187 KB)
लोक अभिरक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, वाशिम करिता जाहिरात

लोक अभिरक्षक कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, वाशिम करिता जाहिरात

09/03/2023 17/03/2023 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

जिल्हा पुरवठा कार्यलय,भंडारा येथील शासकीय वाहनावर बाह्ययत्राने द्वारे (कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरविणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून) कंत्राटी तत्वावर वाहन चालकाची नियुक्ती करणेबाबत.

23/02/2023 02/03/2023 पहा (1 MB)