संक्षिप्त माहिती
भंडारा हा 'भनारा' या शब्दाचा अपभ्रंश असावा कारण रतनपूर येथील उत्खनात इ.स.११०० मध्ये मिळालेला शिल्पलेखात 'भनारा' असा शब्दप्रयोग आढळतो. भंडारा जिल्हा हा वैनगंगेच्या खोऱ्यात उत्तर अक्षांश २१.१७° आणि पूर्व रेखांश ७९.६५° च्या दरम्यान
अधिक ...
ताज्या घडामोडी
सन 2017-2018 करिता दिनांक 30/09/2018 पर्यत मुदतीसाठी भंडारा जिल्हयातील रेतीघाटाचा ई- निविदा व ई- ऑक्शन पध्दतीने लिलाव.
मंडळ अधिकारी - अंतिम जेष्ठता यादी २०१८.
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक 01.01.2018 )..
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प. भंडारा अंतर्गत स्टाफ नर्स, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहायिका, फॅसिलिटी मॅनेजर पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २३ फेबुवारी, 2018.
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 7/एलक्युएन/2017-18 मौजा- पिंडकेपार (टोली) या भुसंपादन प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतचेजाहिर नोटीस
जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी NLEP भंडारा तथा सहायक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) भंडारा जाहिरात - निम वैद्यकीय कर्मचारी (PARA MEDICAL WORKER )..
जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा, यांचे आस्थापनेवरील चथुर्थश्रेणी कर्मचारी / शिपाई / चौकीदार / स्वच्छक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.१ जानेवारी २०१८ चे स्थितीप्रमाणे अंतिम जेष्ठता यादी..
जिल्हा सेतू समिती भंडारा - कंत्राटी पदाकरीता नेमणूक, २०१८.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतजाहिर नोटीस भु. प्र. क्र. 1/एलक्युएन/2017-18 मौजा- नेरोडी,ता. जिल्हा - भंडारा.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहिर नोटीस भु. प्र. क्र. 2/एलक्युएन/2017-18 मौजा- मांडवी,ता. जिल्हा - भंडारा.
Notification for Eligible, Not Eligible & Witheld Eligibity for post of ARTc-Lab Tech, Counselor, Pharmacist & DSRC- Counselor recruitment(Contractual), General Hospital, Bhandara-2018.
जिल्हा सेतू समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,भंडारा अंतर्गत जिल्ह्यात सूरु असलेले CSC सेंटर,महाऑनलाईन अंतर्गत ई-महासेवा केंद्र व जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरु असलेले आपले सरकार सेवाकेंद्रांना "आपले सरकार सेवा केंद्र" मध्ये प्रत्यार्पित करावयांच्या केंद्राची यादी.
अपूर्ण माहिती असलेल्या CSE VLE साठी सूचना आणि फॉर्म.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भंडारा , आरोग्य वर्धिनी केंद्र , वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे रिक्त पदावर भरती बाबत समुपदेशन प्रक्रिया दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ सकाळी १०.०० वाजता.
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी जिल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा DPC व STS पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी २०१८.
ई- निविदा पर्यावरण सल्लागार यांचे प्रस्तावित दर प्रसारीत करण्याबाबत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा रुग्णालय भंडारा IPHS , SNCU, & AYUSH कार्यक्रम अंतर्गत विशेषतज्ञ, मेडिकल ऑफिसर, व स्टाफ नर्स या कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात ०१/02/१८.
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी जिल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा DPC व STS पदाकरिता कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी व मुलाखत दि.०३.०२.२०१८.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि प भंडारा अंतर्गत एलएचव्ही, स्टाफ नर्स, एएनएम, फेसिलिटी मॅनेजर पदाकरिता जाहिरात २५/०१/१८.
ज़िल्हा क्षयरोग अधिकारी, ज़िल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा, DPC व STS पदाकरिता पात्र उमेदवाराची अंतिम यादी २०१८.
भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये दिनांक २५/०२/२०१८ रोजी होणाऱ्या मतदानाबाबत. - माहे मार्च २०१८ ते मे २०१८ मध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहिर नोटीस - भु. प्र. क्र. 3/एलक्युएन/2017 मौजा- खापरी (रेह.),ता. पवनी, जिल्हा - भंडारा २०१८.
ज़िल्हा क्षयरोग अधिकारी, ज़िल्हा क्षयरोग केंद्र भंडारा DPC व STS पदाकरिता पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी २०१८.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स (PBS_PHC ) या पदाकरिता अंतिम निवड यादी दिनांक १६/०१/२०१८.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहिर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 6 /एलक्युएन/2017-18, मौजा-खमारी तालुका - भंडारा जिल्हा - भंडारा.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी ( पुरुष व महिला ) यांची निवड व प्रतीक्षा यादी दिनांक १६०१२०१८.
जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी ( एन एल ई पी ) भंडारा - कंत्राटी निमवैद्यकीय कर्मचारी पदाकरिता जाहिरात.
भंडारा जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई -निविदा..
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - रेशीम कार्यालय भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक कारधा पोलीस स्टेशन भंडारा नझुल.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - आमगाव एमएसईबी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - नेरला एमएसईबी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पशुवैद्यकिय दवाखाना पालांदूर चौ.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक खैरलांजी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक पवनारखारी.
शासकीय जमिनीचे वाटप आदेश - पोलीस अधिक्षक साकोली पो.स्टे.
अव्वल कारकून जेष्ठता यादी २०१८.
कनिष्ठ लिपिक संवर्ग जेष्ठता यादी २०१८.
लघुटंकलेखक जेष्ठता यादी २०१८.
वाहन चालक जेष्ठता यादी २०१८.
शिपाई जेष्ठता यादी २०१८.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भंडारा अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्र ( HWC) कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी २८/१२/२०१७.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबत-जाहिर नोटीस (भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 4 /एलक्युएन/2017-18 मौजा- निघवी तालुका - पवनी, जिल्हा - भंडारा.
विभागीय चौकशीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी ज़िल्हा स्तरावर जाहिराती देऊन कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत.
Sand Ghat Auction (२०१७-२०१८).
सन २०१७-१८ ची दुधाळ, शेळी व कुक्कुट गट लाभार्थी निवड यादी.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 5/एलक्युएन/2017-18 मौजा- मांढळ ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील स्थायी / अस्थायी लिपिक-टंकलेखक ( कनिष्ट लिपिक ) संवर्गाची दिनांक 01-01-२०१७ चे स्थितीप्रमाणे अंतिम जेष्ठता यादी.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 2/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
जाहीर नोटीस - भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा.
खाजगी जमीन थेट खरेदीने संपादित करणे करिता (मौज - मासळ ) - जाहीर नोटीस.
अन्न नागरी पुरवठा विभाग भंडारा बारदाना निविदा जाहिरात २०१७.
भंडारा जिल्ह्यातील रेती वाहतुकी करिता वाहन नोंदणीकृत करणेबाबत जाहिरात 2017-18. .
जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा अंतर्गत समुपदेशक व औषध निर्माता पदाकरिता कंत्राटी जाहिरात २०१७. .
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक २3/१०/२०१७ ).
जिल्हा ग्राहक संरंक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बाबत जाहिरात व अर्जाचा नमुना.
भंडारा जिल्ह्यातील मागील वर्षी लिलावात न गेलेले व नवीन रेती घाटाचा ई-निविदा व ई- ऑक्शन २०१७-१८.
अव्वल कारकून संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी 21-09-2017
स्थायी / अस्थायी तलाठी संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थायी / अस्थायी लिपिक- टंकलेखक ( कनिष्ठ लिपिक) संवर्गाची दि १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी
स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017)
अधिक ...
माननीय जिल्हाधिकारी

मा. श्री.सुहास दिवसे(भा.प्र.से.)
More
जिल्हा विषयक वैशिष्ट
We talk about Aadhar card payment system this Is called AEPS(Aadhar Enable Payment System) This payment system is completely a cashless payment transaction system linked to your aadhar card
VIDEO-1
VIDEO-2
VIDEO-3
VIDEO-4
VIDEO-5
VIDEO-6
  •  HelpLine


  •  Disaster Management


  •  Important Websites