बंद

जिल्हातील शासकीय विभाग

विभाग कार्यालये कार्यालये कार्यालये कार्यालये
जिल्हाधिकारी कार्यालये/विभाग जिल्हा पुरवठा कार्यालय मनरेगा (EGS) जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय
जिल्हा निवडणूक कार्यालय नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण, भंडारा
जिल्हा परिषद कार्यालये/विभाग पाणी पुरवठा विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान भंडारा सामान्य प्रशासकीय विभाग शिक्षण (प्राथमिक) विभाग
लघु पाटबंधारे, जि.प., भंडारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा शिक्षण (माध्यमिक) विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद, भंडारा
कृषि विभाग जिल्हा परिषद,भंडारा
इतर कार्यालये/विभाग
 
पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभाग अन्न आणि औषध प्रशासन जिल्हा क्रीडा कार्यालय वनविभाग, भंडारा
कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा (अर्ध न्यायीक समिती) नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, भंडारा
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भंडारा
सहाय्यकआयुक्त, समाजकल्याण, भंडारा जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, भंडारा